ประชาสัมพันธ์

กำหนดการส่งและการโอนเงินประจำเดือน

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.  
🔺พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.เลย ประธานคณะทำงาน,พ.ต.อ.จักรภพ ท้าวฤทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.เลย รองประธานคณะทำงาน , พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รอง ผบก.ภ.จว.เลย รองประธานคณะทำงาน, พ.ต.อ.ชาญศิลป์ นาสูงชน รอง ผบก.ภ.จว.เลย รองประธานคณะทำงาน, พ.ต.อ.ธนูเทพ ฤทธิฦาชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย รองประธานคณะทำงาน, พ.ต.อ.ยุทธวัฒน์ โชคชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย ที่ปรึกษาคณะทำงาน, พ.ต.อ.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย ที่ปรึกษาคณะทำงาน,คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 ,ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 ,นายยอดมนูญ ก้อนมณี ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ,นางสาวณัฐชยา เพ็งสา ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 , เจ้าหน้าที่สหกรณ์ คณะทำงานและผู้สังเกตการณ์
🔺เข้าร่วมประชุม โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเลย จำกัด ปี 2568-2572 เพื่อร่วมดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ครั้งที่ 2 ดำเนินการกำหนดปรัชญา (Philosophy) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ(Mission) ค่านิยมองค์กร (Value) พร้อมทั้งได้กำหนดแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2568 – 2572) โดยร่วมกันพิจารณากำหนดโครงการต่างๆ พร้อมทั้งตัวชี้วัด และกำหนดแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ที่ได้จัดทำขึ้น และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูง บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการองค์กรสหกรณ์มีความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ มีการสร้างธรรมาภิบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่สนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขข้อบกพร่อง การทุจริตในสหกรณ์ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ให้มีความมั่นคงยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายลดลง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
🔺พ.ต.อ.จักรภพ ท้าวฤทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.เลย รองประธานกรรมการปฎิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ,พ.ต.อ.ชาญศิลป์ นาสูงชน รอง ผบก.ภ.จว.เลย รองประธานกรรมการ , พ.ต.อ.ยุทธวัฒน์ โชคชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย ที่ปรึกษา,พ.อ.ต.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย ที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่51 ที่ปรึกษาสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
🔺ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2576 ณ ห้องประชุม โอ เอ็น เค ตำรวจภูธรจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. 
🔺พ.ต.อ.จักรภพ ท้าวฤทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.เลย รองประธานกรรมการปฎิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ,พ.ต.อ.ชาญศิลป์ นาสูงชน รอง ผบก.ภ.จว.เลย รองประธานกรรมการ ,พ.ต.อ.ธนูเทพ ฤทธิฦาชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย รองประธานกรรมการ , พ.ต.อ.ยุทธวัฒน์ โชคชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย ที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการชุดที่51 ,ที่ปรึกษาสหกรณ์,นายยอดมนูญ ก้อนมณี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ,นางสาวณัฐชยา เพ็งสา นักวิชาการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
🔺ร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเลย จำกัด ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม โอ เอ็น เค ตำรวจภูธรจังหวัดเลย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2576 เวลา 11.00 น.
🔺พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รอง ผบก.ภ.จว.เลย ประธานกรรมการเงินกู้ ,พ.ต.อ.สมบุญพล คำตา,พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ,พ.ต.อ.นพดล เปลี่ยนรูป,พ.ต.อ.สุวิจักขณ์ เนติเจริญรุจน์ คณะกรรมการเงินกู้ และนางสาวปูชณียา รักไทย ผจก.สหกรณ์ฯ
🔺ประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญและเงินกู้รวมหนี้

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.
🔺พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.เลย ประธานกรรมการ,พ.ต.อ.จักรภพ ท้าวฤทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.เลย รองประธาน,พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รอง ผบก.ภ.จว.เลย รองประธานกรรมการ,พ.ต.อ.ชาญศิลป์ นาสูงชน รอง ผบก.ภ.จว.เลย รองประธานกรรมการ, พ.ต.อ.ธนูเทพ ฤทธิฦาชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย รองประธานกรรมการ , พ.ต.อ.ยุทธวัฒน์ โชคชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย ที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่51 ,ที่ปรึกษาสหกรณ์,นายยอดมนูญ ก้อนมณี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
🔺ร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมโอ เอ็น เค ตำรวจภูธรจังหวัดเลย

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00 น.
🔺 พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.เลย เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเลย จำกัด
🔺โดยสหกรณ์ฯได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดที่51 ประจำปี 2567 เพิ่มเติม4ตำแหน่ง คือ
1.ประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง
2.กรรมการ 3 ตำแหน่ง
🔺โดยมีพ.ต.อ.จักรภพ ท้าวฤทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.เลย รองประธานปฎิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการในที่ประชุม,พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รอง ผบก.ภ.จว.เลย รองประธานกรรมการ,พ.ต.อ.ยุทธวัฒน์ โชคชัย,พ.ต.อ.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ,พ.ต.อ.ชาญศิลป์ นาสูงชน,พ.ต.อ.ธนูเทพ ฤทธิฦาชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่51,ที่ปรึกษาสหกรณ์,หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม นางจงจิตต์ วันปรีดา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1,ส.ต.ต.หญิง มายุลี คำมะนาง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์,ผู้แทนสมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ณ ห้องประชุมโอ เอ็น เค ตำรวจภูธรจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.
🔺พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รอง ผบก.ภ.จว.เลย ประธานกรรมการเงินกู้ ,พ.ต.อ.สมบุญพล คำตา,พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ,พ.ต.อ.นพดล เปลี่ยนรูป,พ.ต.อ.สุวิจักขณ์ เนติเจริญรุจน์ คณะกรรมการเงินกู้ และนางสาวปูชณียา ผจก.สหกรณ์ฯ
🔺ประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญและเงินกู้รวมหนี้

เมื่อวันที่12 ตุลาคม 2566 เวลา09.00 น. 
🔺พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เลย/ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเลย จำกัด พร้อมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่50 ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตัวแทนจากสหกรณ์จังหวัดเลย ตัวแทนจากกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี
🔺ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ หอประชุม อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.
🔺พ.ต.อ.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย รอง ผบก.ฯ ประธานกรรมการเงินกู้ ,พ.ต.อ.ณัทยา ทองจันทร์,พ.ต.อ.สมบุญพล คำตา,พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ,พ.ต.อ.สำเนาว์ กรุยกระโทก คณะกรรมการเงินกู้ และนางสาวปูชณียา ผจก.สหกรณ์ฯ
🔺ประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญและเงินกู้รวมหนี้

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30น. 
🔺พ.ต.อ.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย รอง ผบก.ฯ ประธานกรรมการเงินกู้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินทุกสภ.และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องระเบียบว่าด้วยการให้บริการแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2566 และระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่9) พ.ศ.2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.  
🔺พ.ต.อ.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย รอง ผบก.ฯ ประธานกรรมการเงินกู้ ,พ.ต.อ.ณัทยา ทองจันทร์,พ.ต.อ.สมบุญพล คำตา,พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ,พ.ต.อ.สำเนาว์ กรุยกระโทก คณะกรรมการเงินกู้ และนางสาวปูชณียา ผจก.สหกรณ์ฯ
🔺ประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญและเงินกู้รวมหนี้

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.   

🔺พ.ต.อ.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย รอง ผบก.ฯ ประธานกรรมการเงินกู้ ,พ.ต.อ.ณัทยา ทองจันทร์,พ.ต.อ.สมบุญพล คำตา,พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ,พ.ต.อ.สำเนาว์ กรุยกระโทก คณะกรรมการเงินกู้ และนางสาวปูชณียา ผจก.สหกรณ์ฯ
🔺ประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญและเงินกู้รวมหนี้

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
🔺พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เลย/ประธานกรรการ,พ.ต.อ.จักรภพ ท้าวฤทธิ์,พ.ต.อ.วสันต์ เกศะรักษ์ ,พ.ต.อ.ยุทธวัฒน์ โชคชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย/รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุดที่50และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
🔺ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
🔺พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์ ประธานกรรมการ ชุดที่49/2565 ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565 ณ หอประชุมอาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย