นางสาวปูชณียา  รักไทย

ผู้จัดการ

นางสาวณัฐกาญจน์  ถีติปริวัตร์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอรพรรณ  ลิขิตธนานันท์

เจ้าหน้าที่ข้อมูลคอมพิวเตอร์และงานประชาสัมพันธ์

 

นางสาวพรนภา  จันทร์เทาว์

เจ้าหน้าที่ธุรการ  จัดทำวาระการประชุม

นายเอกภพ  คำมุงคุณ

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางธัญวฤณ  วงสุวรรณ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

นางสาวศศิธร  อาจตา

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นางสาวลักษมี  ซาปาน

เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามหนี้สิน

นางมลตรี  สีระหัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ รับผิดชอบงานสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ของศูนย์ประสานงาน ๓ สมาคม และงานประกันวงเงินสินเชื่อ FWD